Tematyka prac dyplomowych pisanych pod moją opieką

Zachęcam do samodzielnego wyboru tematu pracy. Jeśli jednak ktoś potrzebuje pomocy przy wyborze, to polecam pisanie pracy na temat:
(1) badania własności wybranych estymatorów i testów modeli nieliniowych,
(2) analizy inwestycji funduszy emerytalnych (np. zależności między przepływem kapitału i zwrotami z funduszy, opłacalności naśladowania strategii inwestycyjnej funduszy)

Krótkie wskazówki na temat pisania prac dyplomowych

(to dopiero pierwsza wersja - będzie ulepszana w miarę zdobywania doświadczenia przez autora)

Praca licencjacka pisana u mnie powinna mieć maksymalnie 25 stron, a magisterska maksymalnie 35 stron (niestety promotor ani recenzent nie mają zwykle czasu, by szybko ocenić jakość długiej pracy. W długiej pracy są znacznie większe szanse znalezienia błędów niż w pracy krótkiej)

Format: strony A4, odstęp między wierszami 1,5x, czcionka Times New Roman 12, wzory i symbole matematyczne w tekście - edytor równań

Wstęp zawiera:

- jeden akapit: wprowadzenie do tematyki pracy. Zaczynamy od ogólnego zarysowania tematyki a kończymy na szczegółowym problemie nurtującym... kogoś.

-cel pracy + tezy badawcze (co autor chce sprawdzić, zbadać, co potwierdzić lub zanegować)

-3 argumenty za tym, że temat pracy jest ciekawy

-krótki opis, z jakich części (rozdziałów) składa się praca.

1. rozdział to zwykle przegląd literatury na temat badanego zjawiska/problemu ekonomicznego/ekonometrycznego.

2. rozdział może zawierać opis metody badawczej, np. opis modelu ekonometrycznego bądź ekonomicznego, opis symulacji itp. - od tego rozdziału jest najłatwiej zacząć pisać pracę (ale warto zacząć pisać dopiero po otrzymaniu jakichś sensownych wyników obliczeń).

3. rozdział zawiera: opis danych, opis wyników obliczeń, interpretację tych wyników

Zakończenie/podsumowanie zawiera: 1 akapit (maksymalnie 0,5 strony) z opisem otrzymanych wyników, 2. akapit to odpowiedzi na tezy badawcze postawione we wstępie, stwierdzenie, że cel pracy został osiągnięty, 3. akapit to dodatkowe ciekawe wyniki otrzymane w pracy, które można dokładniej badać oddzielnie, możliwe rozszerzenia badania

Spis literatury cytowanej, czyli "Literatura" - powinien tu się znaleźć jedynie spis pozycji cytowanych w pracy (artykułów, książek, stron internetowych itp.). Obowiązuje format taki jak podany w poniższych przykładach lub podobny (np. styl/format harwardzki):

Griffin, J. M., J. H. Harris, S. Topaloglu (2003) The Dynamics of Institutional and Individual Trading, Journal of Finance, 58, 2285 – 2320.

Karpiński, S. (2002) Rośnie Znaczenie OFE, Rzeczpospolita, 2002.01.07.

Cytując artykuł w pracy wpisujemy na końcu zdania w nawiasie nazwiska autorów i rok: "(Kowalski i Iksiński, 2001)" lub używamy odpowiedniego zwrotu analogicznego do: "Jak napisali Kowalski i Nowak (2004), ...". Cytując autorów książki lub rozdziału w książce podajemy także numery stron: (Kowalski i Iksiński, 2001, str. 21-22)". Przypisy dolne nie służą (w tym formacie) do umieszczania cytowań. Liczba przypisów dolnych powinna być też ograniczona do minimum.

Nie warto silić się na zbyt oryginalną formę graficzną pracy, styl pracy, czy też zbyt wyszukany język - utrudnia to często zrozumienie treści przez czytelników. Warto pisać prosto (i na temat), ale na ciekawy temat.

Ważne jest prawidłowe przeprowadzenie badania (metodologia, dobór zmiennych, uzasadnienie ekonomiczne wyboru modelu, dobór danych odpowiedniej jakości). Tutaj warto zwrócić się do promotora jeszcze przed rozpoczęciem opisywania badania z prośbą o potwierdzenie, że badanie przeprowadzono prawidłowo.

Terminy pisania pracy

Pracę można pisać dowolnie długo, jednak (dla dobra studentow/studentek) wprowadzam nastepujace zasady, ktore musza byc przestrzegane zeby praca mogla zostac sprawdzona, zlozona i obroniona w wybranym przez studenta terminie:

1)      temat pracy powinien zostać podany promotorowi najpóźniej 4 miesiące przed ostatecznym terminem złożenia pracy w Dziekanacie, 

2)      projekt, struktura pracy powinna być przekazana promotorowi co najmniej 3 miesiące przed ostatecznym terminem złożenia pracy w Dziekanacie, 

3)      przegląd literatury powinien być przygotowany i dane do obliczeń powinny zostać zebrane co najmniej 2 miesiące przed ostatecznym terminem złożenia pracy w Dziekanacie,

4)      ostateczny termin oddania pracy do końcowego sprawdzenia (na ocenę) to trzy tygodnie przed złożeniem jej przeze mnie do dziekanatu (potrzebuję około 2 tygodni na sprawdzenie pracy i 1 tygodnia na załatwienie formalności wspólnie ze studentką lub studentem, np. sprawdzenie pracy w systemie SOLAD). Na przykład, jeżeli termin złożenia pracy w dziekanacie mija 30 września, to ja ją muszę dostać najpóźniej 9 września...

5)      oczywiście, w sytuacji kiedy student/studentka nie chce czekać ze złożeniem pracy do ostatniej chwili, możliwe jest wcześniejsze oddanie pracy do mnie i szybsze jej sprawdzenie przeze mnie.

Przy pisaniu pracy zawierającej badania empiryczne konieczne jest możliwie szybkie uzgodnienie ze mną (1) rodzajów modeli i testów, (2) zakresu i rodzaju danych. Pozwoli to uniknąć nieporozumień związanych z doborem złych zmiennych, złych danych itp.

Przy pisaniu pracy zawierającej badania empiryczne warto zacząć od przeprowadzenia samego badania. Najwięcej czasu zajmuje zwykle zebranie danych, czasami trudny jest wybór modelu - tutaj można napotkać trudności, które czasem zmuszą autora do zmiany zakresu danych lub nawet tematu badania. Chętnie pomogę zdecydować, jakie modele, zmienne i dane nadają się do obliczeń.